Gweinyddu cyfiawnder

Mae mynediad i gyfiawnder yn agwedd bwysig ar reolaeth y gyfraith ac yn hawl sy’n cael ei gwarchod dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Mae’r cysyniad o fynediad i gyfiawnder yn cynnwys elfennau gwahanol, gan gynnwys: hawl i fynd i’r llys i ddatrys anghydfod cyfreithiol, yr hawl i achos llys teg a’r hawl i herio dilysrwydd camau a phenderfyniadau a gymerir gan gyrff llywodraethol neu gyhoeddus. Nid yw gweinyddu’r system gyfiawnder yn fater wedi’i datganoli, ac felly ni all y Cynulliad Cenedlaethol ddeddfu yn ei chylch.

Mae Lloegr a Chymru yn rhannu’r un awdurdodaeth gyfreithiol, a’r un system o lysoedd a thribiwnlysoedd. Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi, asiantaeth weithredol y Weinyddiaeth Gyfiawnder, sy’n gweinyddu’r system gyfiawnder. 

 

Mwy o erthyglau ynghylch Gweinyddu cyfiawnder

Gweld mwy o erthyglau yn Gweinyddu cyfiawnder