EU (Withdrawal) Act 2018

EU (Withdrawal) Act 2018

Cyflwynwyd yr European Union (Withdrawal) Bill ar 13 Gorffennaf 2017. Derbyniodd EU (Withdrawal) Act 2018 (EUWA 2018) Gydsyniad Brenhinol ar 26 Mehefin 2018.  Diben EUWA 2018 yw diddymu European Communities Act 1972 (ECA) ar y diwrnod y bydd y Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Ei nod hefyd yw dod â goruchafiaeth cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yng nghyfraith y DU i ben, trosi cyfraith yr UE fel y mae ar hyn o bryd i gyfraith ddomestig yr eiliad yr ymadawir â'r UE, a gwarchod y cyfreithiau a wnaed yn y DU er mwyn bodloni rhwymedigaethau'r UE. 

Mae EUWA 2018 yn creu pwerau dros dro hefyd i wneud deddfwriaeth eilaidd er mwyn galluogi cywiriadau i gael eu gwneud i'r cyfreithiau na fyddent fel arall yn gweithredu'n briodol pan fyddai'r DU wedi gadael, fel bod y system gyfreithiol ddomestig yn parhau i weithredu'n gywir y tu allan i'r UE. Mae hefyd yn galluogi cyfraith ddomestig i adlewyrchu cynnwys cytundeb ymadael o dan Erthygl 50 o'r TEU unwaith y bydd y DU yn ymadael â'r UE, yn unol â deddfiad statud gan Senedd y DU ymlaen llaw sy'n cymeradwyo telerau terfynol yr ymadawiad. 

Cychwyn: Senarios bargen a dim bargen 

Bydd y mwyafrif o ddarpariaethau'r Ddeddf yn dod i rym ar y 'diwrnod ymadael'.  Yn dilyn cytundeb rhwng Llywodraeth y DU a'r Cyngor Ewropeaidd o dan Erthygl 50(3) y TEU, noda'r rheoliadau a wnaed o dan adran 20(4) o'r Ddeddf fod y diffiniad o'r diwrnod ymadael yn adran 20(1) wedi ei ddiwygio i 31 Hydref 2019 am 11pm.  Os nad yw'r DU a'r UE wedi dod i gytundeb ynghylch telerau'r cytundeb ymadael cyn 31 Hydref 2019, ac nad oes unrhyw estyniad arall wedi ei roi, noda Erthygl 50 y TEU na fydd y Cytuniadau yn berthnasol i'r DU o'r dyddiad hwn ymlaen. Disgrifir hyn yn aml fel 'senario dim bargen'. 

Os bydd y DU yn gadael yr UE gyda bargen (h.y. ar sail y cytundeb ymadael a gwblhawyd gan yr UE ym mis Tachwedd 2018, neu rywbeth tebyg), yna mae'r cytundeb ymadael yn darparu ar gyfer cyfnod pontio ac, yn ystod y cyfnod hwn, bydd y rhan fwyaf o gyfraith yr UE yn gwbl berthnasol yn y DU (gweler isod).  

Prif ddarpariaethau'r EU (Withdrawal) Act

Mae adran 1 yn diddymu European Communities Act 1972 ar y diwrnod ymadael.

Mae adrannau 2 i 7 yn ymdrin â chadw cyfraith gyfredol yr UE.  (Gweler "Cyfraith yr UE a ddargedwir" isod.)

Mae adrannau 8 a 9 yn cynnwys prif bwerau Gweinidogion Llywodraeth y DU mewn cyswllt ag ymadael, gan gynnwys ymdrin â diffygion yng nghyfraith yr UE a ddargedwir yn sgil ymadawiad y Deyrnas Unedig o'r UE.

Mae adrannau 10 i 12 yn ymdrin â datganoli:

Mae adran 10 yn ymwneud â Gogledd Iwerddon a pharhad cydweithio rhwng y gogledd a'r de ac atal trefniadau ffiniau newydd.  

Mae adran 11 yn cyflwyno Atodlen 2, sy'n rhoi pwerau i awdurdodau datganoledig lunio rheoliadau, sy'n cyfateb â'r pwerau a roddwyd iddynt gan adrannau 8 a 9.  Mae Rhan 1 o Atodlen 2 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru lunio rheoliadau sy'n ymdrin â diffygion yng nghyfraith yr UE a ddargedwir (gweler "Pwerau i gywiro 'diffygion' yng nghyfraith yr UE a ddargedwir" isod).

Mae adran 12 yn gwneud diwygiadau i ddeddfwriaethau datganoli (gan gynnwys Government of Wales Act 2006), sy'n disodli'r cyfyngiadau ar ddeddfu mewn modd nad yw’n unol â chyfraith yr UE â chyfyngiadau sy'n ymwneud â chyfraith yr UE a ddargedwir.  Mae adran 12 yn cyflwyno Atodlen 3 hefyd, sy’n gwneud darpariaeth gyfatebol o ran cymhwysedd gweithredol (gweler "Cyfyngiadau ar gymhwysedd sydd wedi ei ddatganoli" isod).

Mae adran 13 yn cynnwys darpariaethau sy'n ymdrin â chymeradwyaeth seneddol canlyniad y trafodaethau â'r UE (gweler "Cytundeb Ymadael a Chyfnod Pontio" isod).

Mae adran 14 yn cyflwyno Atodlen 4.  Mae Rhan 1 o Atodlen 4 (codi tâl mewn cyswllt â swyddogaethau newydd penodol) yn rhoi'r pŵer i Weinidog y Goron ac awdurdodau datganoledig (gan gynnwys Gweinidogion Cymru) i lunio deddfwriaethau eilaidd er mwyn galluogi awdurdodau cyhoeddus i godi ffioedd a thaliadau eraill.  Mae'r pŵer hwn yn gymwys pan fydd gan awdurdod cyhoeddus swyddogaeth newydd o ganlyniad i reoliadau a wnaed o dan adran 8 neu 9 (ar gyfer Gweinidogion y Goron) neu o dan Ran 1 neu Ran 2 o Atodlen 2 (ar gyfer awdurdodau datganoledig).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn