Cyfyngiadau ar gymhwysedd sydd wedi ei ddatganoli

Mae'r darpariaethau yn adran 12 yn ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y deddfwrfeydd sydd wedi'u datganoli. Maent yn nodi na all y deddfwrfeydd sydd wedi eu datganoli basio deddfwriaeth sylfaenol sy'n addasu cyfraith yr UE a ddargedwir mewn meysydd a nodir gan Weinidogion y DU mewn rheoliadau (heblaw pe bai'r addasiad hwnnw wedi bod o fewn gymhwysedd deddfwriaethol y ddeddfwrfa ddatganoledig dan sylw yn union cyn y diwrnod ymadael).

Adran 12(4) yw'r ddarpariaeth berthnasol at ddibenion cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'n disodli rhan o brawf cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol yn adran 108A(2)(e) o'r GOWA (y gofyniad i ddeddfu'n gyson â chyfraith yr UE) â chyfyngiad newydd yn adran 109A o'r GOWA. Adran 109A(1) yw'r pŵer y gall Gweinidog y Goron ei ddefnyddio i wneud 'rheoliadau rhewi' (a gyfeirir atynt hefyd fel 'rheoliadau adran 12'), sy'n gosod cyfyngiadau ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol. Daeth y ddarpariaeth honno i rym at ddibenion gwneud y rheoliadau ar ôl i’r Ddeddf dderbyn Cydsyniad Brenhinol ar 26 Mehefin 2018. Fodd bynnag, disgwylir na fydd unrhyw gyfyngiadau o'r fath a osodir ar gymhwysedd gan y rheoliadau rhewi yn dod i rym tan yn ddiweddarach, ac ni fyddai hyn cyn y diwrnod ymadael. 

Gellir dim ond gwneud y rheoliadau rhewi ar ôl cymeradwyaeth gan Ddau Dŷ'r Senedd, ac yn unol â phroses statudol newydd sy'n ymwneud â'r deddfwrfeydd datganoledig.

Mae cymal machlud sy'n nodi y gellir dim ond gwneud rheoliadau rhewi o fewn dwy flynedd i'r diwrnod ymadael.

Mae Rhan 1 o Atodlen 3 yn gwneud newidiadau cyfwerth o ran cymhwysedd gweithredol sydd wedi ei ddatganoli. Mae'n disodli'r cyfyngiadau presennol ar weinyddiaethau datganoledig yn gwneud is-ddeddfwriaethau neu fel arall yn gweithredu'n anghyson â chyfraith yr UE. Yn lle'r rhain, mae'n nodi nad oes gan weinidogion datganoledig (neu, yn achos Gogledd Iwerddon, gweinidog neu adran yng Ngogledd Iwerddon) y pŵer i wneud, cadarnhau na chymeradwyo unrhyw is-ddeddfwriaeth sy'n addasu cyfraith yr UE a ddargedwir mewn meysydd a nodir gan Weinidogion y DU mewn rheoliadau rhewi.

Nid yw'r cyfyngiad yn Atodlen 3 ar addasu cyfraith yr UE a ddargedwir yn gymwys i weithredu pwerau a roddir i weinyddiaethau datganoledig o dan Atodlen 2 ac Atodlen 4 o'r Ddeddf.  Golyga hyn nad yw pwerau Gweinidogion Cymru i wneud cywiriadau i "ddiffygion" yng nghyfraith yr UE a ddargedwir (uchod) yn cael eu heffeithio drwy lunio rheoliadau rhewi.

Mae adroddiad cyntaf y Swyddfa Gabinet ar The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks yn nodi'r cynnydd sydd wedi ei wneud yn ystod y cyfnod adrodd cyntaf (26 Mehefin i 25 Medi 2018), fel y bo'n ofynnol o dan Atodlen 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018, ac yn nodi:  

“On the basis of the significant joint progress on future frameworks, and the continued collaboration to ensure the statute book is ready for exit day, the UK Government has concluded that it does not need to bring forward any section 12 regulations at this juncture.”

Daethpwyd i'r un casgliad yn yr adroddiad ar gyfer yr ail gyfnod adrodd (26 Medi i 25 Rhagfyr 2018).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn