Cytundeb Ymadael a Chyfnod Pontio

Ym mis Tachwedd 2018, cadarnhawyd Cytundeb Ymadael rhwng Llywodraeth y DU a'r UE, ond nid yw hwn wedi ei gymeradwyo eto gan Senedd y DU.

Mae adran 13 o'r EU Withdrawal Act yn nodi'r amodau ar gyfer cadarnhau'r cytundeb ymadael, sy'n cynnwys (1) cymeradwyaeth gan Dŷ'r Cyffredin o'r cytundeb ymadael a drafodwyd a'r fframwaith ar gyfer y cydberthynas yn y dyfodol (a gyfeirir ato hefyd fel y Datganiad Gwleidyddol) a (2) pasio Deddf Seneddol sy'n cynnwys darpariaeth ar gyfer gweithredu'r cytundeb ymadael.  

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi Papur Gwyn, Legislating for the Withdrawal Agreement between the United Kingdom and the European Union.  Mae hwn yn cadarnhau fel a ganlyn: “[I]f Parliament approves the Withdrawal Agreement and the framework for the future relationship, the Government will bring forward the EU (Withdrawal Agreement) Bill to give the Withdrawal Agreement domestic legal effect, as provided for in the EU (Withdrawal) Act 2018.”

Yn unol ag Erthygl 50 o’r TEU, rhaid i Senedd Ewrop hefyd gydsynio i gadarnhau'r cytundeb ymadael ar ran yr UE. 

Os bydd y DU yn ymadael â'r UE ar sail y cytundeb ymadael a gadarnhawyd gan yr UE ym mis Tachwedd 2018, neu rywbeth tebyg, yna bydd cyfnod pontio pan fydd cyfraith yr UE yn gwbl gymwys yn y DU, yn amodol ar rai eithriadau prin. 

Mae Adran Gyfreithiol Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu fideo hefyd ar EU law in the transition period.  Gellir cael trawsgrifiad o'r fideo hwn hefyd.   

Mae'r fideo hwn yn egluro sut bydd cyfraith yr UE yn berthnasol i'r DU yn ystod y cyfnod pontio ar ôl Brexit a thu hwnt. Mae hwn wedi ei drefnu o dan y penawdau canlynol:

  • Hyd y cyfnod pontio.
  • Deddfwriaeth yr UE yn ystod y cyfnod pontio.
  • Defnyddio cyfraith yr UE yn ystod y cyfnod pontio.
  • Cyfraith yr UE ar ddiwedd y cyfnod pontio.
  • Darpariaethau ar gyfer methu â dod i gytundeb partneriaeth ar gyfer y dyfodol.
  • Cyfraith yr UE a ddargedwir.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn