Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru

Mae Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru’n sefydliad anwleidyddol sy’n gwasanaethu pwy bynnag sy’n ffurfio Llywodraeth Cymru o bryd i’w gilydd, beth bynnag fo’u cyfansoddiad gwleidyddol.

Mae Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru’n cael ei arwain gan yr Ysgrifennydd Parhaol, sef y Fonesig Shan Morgan ar hyn o bryd. 

Gwerthoedd y Gwasanaeth Sifil

Gwerthoedd craidd Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru yw bod yn ddiduedd yn wleidyddol, gweinyddu effeithlon, llywodraethu cadarn a rheoli cronfeydd cyhoeddus yn gadarn.

Mae’n ofynnol i weision sifil Cymru:

  • cynnal y safonau ymddygiad craidd sydd yng Nghod y Gwasanaeth Sifil: gonestrwydd, uniondeb, gwrthrychedd ac amhleidioldeb- ac yng nghod staff Llywodraeth Cymru ei hun.
  • cydymffurfio â Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru;
  • arfer stiwardiaeth briodol dros arian cyhoeddus a sicrhau bod gwariant yn rhoi gwerth am arian ac yn cydymffurfio â gofynion rheoleidd-dra a phriodoldeb;
  • rhoi egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth wraidd popeth maen nhw’n ei wneud, gan ganolbwyntio ar les economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a chymunedau;
  • dangos arloesedd a bod yn barod i gymryd risgiau wedi’u rheoli’n dda a dysgu gwersi;
  • sicrhau cyn lleied o gymhlethdod a biwrocratiaeth â phosibl yn gyson â gofynion gweinyddu da.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn