Gwasanaethau Cyfreithiol

Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru yw’r adran gyfreithiol sector cyhoeddus fwyaf yng Nghymru, sy’n cael ei harwain gan y Cyfarwyddwr Jeff Godfrey.  Mae yn ddarn o Swyddfa’r Prif Weinidog.

Mae dros 100 o gyfreithwyr a staff cymorth yn rhoi cyngor cyfreithiol a gwasanaethau drafftio deddfwriaethol i Weinidogion Cymru ar draws holl bortffolios y Cabinet. Eu nod yw darparu cyngor cadarn, effeithiol, annibynnol sy’n rhydd o ymyrraeth wleidyddol.

Mae gan yr adran 14 o dimoedd sydd i bob pwrpas yn adlewyrchu portffolios Gweinidogol gwahanol yn y meysydd pwnc canlynol:

 • Cyfansoddiad
 • Iechyd a Diogelwch Bwyd
 • Gofal Cymdeithasol
 • Llywodraeth Leol a Diogelwch Cymunedol
 • Gwasanaethau Cyfreithiol Masnachol
 • Trafnidiaeth
 • Cynllunio
 • Economi
 • Materion Gwledig
 • Amgylchedd
 • Addysg (Ysgolion) a’r Gymraeg
 • Addysg (Addysg Bellach ac Uwch)
 • Diwylliant a Chwaraeon
 • Cymunedau, Tai, Cydraddoldebau ac Adfywio
 • Ewrop
 • Swyddfa Brexit Materiol Gwledig a Morol

Mae prif gyfrifoldebau’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol fel a ganlyn:

 • Darparu cyngor cyfreithiol i Weinidogion, Cyfarwyddwyr Cyffredinol ledled Llywodraeth Cymru a swyddogion yn eu hadrannau;
 • Drafftio is-ddeddfwriaeth a darparu cyfarwyddiadau cyfreithiol i Swyddfa’r Cwnsler Deddfwriaethol er mwyn drafftio Biliau Llywodraeth Cymru’n unol â rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru;
 • Cydweithio’n agos â Llywodraeth y DU er mwyn sicrhau y cyflawnir polisi Llywodraeth Cymru mewn Biliau Seneddol;
 • Cyflawni neu oruchwylio ymgyfreitha Llywodraeth Cymru;
 • Darparu gwasanaethau cyfreithiol masnachol;
 • Rheoli contractau ar gyfer darparu gwasanaethau cyfreithiol allanol lle na ellir gwneud hynny’n fewnol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn