Swyddfa'r Cwnsleriaid Deddfwriaethol

Mae Swyddfa'r Cwnsleriaid Deddfwriaethol (SCD) yn drafftio deddfau Cymreig. Mae cwnsleriaid deddfwriaethol yn gyfreithwyr sy'n arbenigo mewn paratoi deddfwriaeth y bwriedir ei gwneud yn gyfraith (defnyddir y termau Cwnsleriaid Seneddol a drafftwyr Seneddol yn eang hefyd).

Prif ddiben SCD yw rhoi polisïau Llywodraeth Cymru ar unwaith trwy ddrafftio Mesurau'r Llywodraeth y bwriedir iddynt ddod yn Ddeddfau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae gwaith SCD yn dechrau pan fydd deddfwriaeth yn cael ei hystyried gyntaf ac yn parhau drwy gydol y broses ddeddfwriaethol a thu hwnt. Fel rhan o Dîm y Bil, mae’r cwnsleriaid deddfwriaethol yn gweithio’n agos gyda chyfreithwyr yn Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru, a swyddogion polisi i sicrhau bod deddfwriaeth ddrafft yn adlewyrchu bwriad y deddfwyr yn gywir, heb adael bylchau neu greu canlyniadau amhriodol.

Mae SCD yn ceisio drafftio deddfwriaeth mewn ffordd sy'n gyson â chyfrifoldeb ehangach Llywodraeth Cymru i barchu a chynnal rheolaeth y gyfraith. Mae'r ffordd y mae deddfau’n cael eu drafftio yn cyfrannu mewn modd allweddol at system gyfreithiol sy’n gweithio'n iawn: rhaid i gyfreithiau gael eu drafftio’n glir er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd ac er mwyn osgoi gorfodaeth annheg; rhaid i ddeddfau osgoi gwrthddweud; ac ni ddylai deddfau orchymyn yr amhosibl.

Mae SCD, ynghyd â'r deddfwyr a’r gwneuthurwyr polisi, yn rhannu cyfrifoldeb i gynnal eglurder a threfn cyfreithiau sy'n gymwys i Gymru, yn yr hyn a elwir yn aml yn llyfr statud Cymru. Gan weithio o fewn un awdurdodaeth sy’n cynnwys Cymru a Lloegr ac yng nghyd-destun deddfwriaeth sydd eisoes wedi’i ddeddfu ar gyfer Cymru a Lloegr (neu'r Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd), nod Swyddfa'r Cwnsleriaid Deddfwriaethol yw gwahanu a diffinio cyfreithiau ar wahân i Gymru lle bo hynny'n ymarferol.

Mae SCD yn drafftio deddfwriaeth yn Gymraeg a Saesneg. Mae'n rhaid deddfu Deddfau Cynulliad Cenedlaethol yn y ddwy iaith, gyda statws cyfreithiol cyfartal i’r naill iaith a’r llall.

Mae SCD yn cynghori Llywodraeth Cymru hefyd ar faterion sy’n ymwneud â dehongliad, gweithdrefnau a chymhwysedd deddfwriaethol.

Pennaeth SCD yw Dylan Hughes, sy'n Brif Gwnsler Deddfwriaethol ac yn Gyfarwyddwr y Swyddfa.  Mae SCD yn rhan o Swyddfa Prif Weinidog Cymru o fewn Llywodraeth Cymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn