Canllawiau ar Ddrafftio Deddfwriaeth

Mae SCD yn ceisio drafftio deddfwriaeth mewn ffordd sy'n gyson â chyfrifoldeb ehangach Llywodraeth Cymru i barchu a chynnal rheolaeth y gyfraith. Mae'r ffordd y mae deddfau’n cael eu drafftio yn cyfrannu mewn modd allweddol at system gyfreithiol sy’n gweithio'n iawn.  Rhaid i gyfreithiau gael eu drafftio’n glir er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd ac er mwyn osgoi gorfodaeth annheg.  Rhaid i ddeddfau osgoi gwrthddweud, ac ni ddylai deddfau orchymyn yr amhosibl.

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r prif egwyddorion a thechnegau y mae Llywodraeth Cymru'n eu defnyddio wrth ddrafftio'i deddfwriaeth.

Datrysiadau deddfwriaethol cyffredin

Fel rhan o'i hymdrechion i wneud deddfwriaeth yn gliriach ac yn fwy cyson, ac i wneud y broses o ddatblygu cyfraith newydd yn fwy effeithlon, mae SCD wedi creu canllawiau ar fynd i'r afael â materion sy'n codi'n rheolaidd wrth weithio ar filiau. Ac yntau wedi'i gyd-greu â'r tair swyddfa ddrafftio arall yn y DU, bwriad yr adnodd “Datrysiadau deddfwriaethol cyffredin” yw helpu swyddogion polisi a chyfreithwyr i ddeall cwestiynau cyfreithiol ac ymarferol sylfaenol y mae angen eu hateb yn ogystal â darparu enghreifftiau o arfer da.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn