A yw’r penderfyniad yn rhesymol?

Gall penderfyniadau a wneir gan awdurdodau cyhoeddus gael eu herio ar y sail eu bod yn afresymol.

Bydd y prawf a ddefnyddir gan y Llys i benderfynu a yw penderfyniad yn rhesymol, a pha mor ddwys neu fanwl y mae’n adolygu penderfyniad, yn amrywio yn ôl amgylchiadau a chyd-destun pob achos. Fodd bynnag, y prawf a ddefnyddir amlaf yw a yw penderfyniad yr awdurdod cyhoeddus o fewn “ystod o benderfyniadau rhesymol” y gallai awdurdod cyhoeddus fod wedi’u gwneud yn yr amgylchiadau.

Mewn rhai achosion, yn enwedig rhai sy’n ymwneud â chrebwyll gwleidyddol, bydd yna drothwy uchel a bydd hi’n anodd i’r hawlydd ddangos bod y penderfyniad yn afresymol.

Mewn achosion eraill, yn enwedig lle mae hawliau unigolyn neu egwyddorion cyfansoddiadol dan sylw, bydd y trothwy’n is a bydd y Llys yn craffu’n fanylach ar y penderfyniad.

Os yw llys o’r farn bod penderfyniad yn afresymol, gall gael ei ddileu.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn