Ymyrryd â hawliau unigolyn neu egwyddorion cyfansoddiadol person (yn cynnwys rheolaeth y gyfraith)

  • Gall penderfyniad sy’n ymyrryd â hawliau unigolyn neu’n mynd yn groes i reolaeth y gyfraith (h.y. egwyddorion yn cynnwys hygyrchedd y gyfraith, atebolrwydd, sicrwydd, cysondeb, cydraddoldeb gerbron y gyfraith a’r hawl i dreial teg) gael ei ystyried yn afresymol (R (Yumsak) v Enfield London Borough Council [2002] EWHC 280).  Er enghraifft, gall methiant i hysbysu ymgeisydd am benderfyniad wneud y penderfyniad hwnnw’n afresymol. Mae hyn oherwydd y byddai’r methiant i hysbysu’n mynd yn groes i’r angen am sicrwydd cyfreithiol (h.y. ni fyddai’r ymgeisydd yn ymwybodol o’r gofynion cyfreithiol y mae angen iddo gydymffurfio â nhw) a’r hawl i dreial teg (h.y. ni fyddai modd herio’r penderfyniad os nad oedd yr ymgeisydd yn ymwybodol ohono) (R (on the application of Anufrijeva) v Secretary of State for the Home Department [2003] UKHL 36). 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn