Datganiad hygyrchedd ar gyfer Cyfraith Cymru

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wybodaeth Llywodraeth Cymru ar wefan Cyfraith Cymru. 

Llywodraeth Cymru sy’n rhedeg y wefan hon. Mae arnom eisiau i gynifer â phosibl o bobl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • nesáu hyd at 300% heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall.

Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni wnaiff y testun ail-lifo mewn colofn sengl wrth newid maint ffenestr y porwr
 • nid oes modd addasu uchder llinell neu fwlch rhwng testun
 • nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • nid oes penawdau ar ffrydiau fideo byw
 • mae’n anodd defnyddio dim ond y bysellfwrdd i symud o amgylch rhai o’n ffurflenni ar-lein
 • allwch chi ddim neidio i’r prif gynnwys os ydych chi’n defnyddio rhaglen darllen sgrin
 • dim ond hyn a hyn y gallwch chi chwyddo’r map ar ein tudalen ‘cysylltu â ni’

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol, fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â SwyddfaCodauDeddfwriaethol@llyw.cymru

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 5 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd sy’n ymwneud â'r wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych chi’n dod ar draws unrhyw broblemau sydd heb eu nodi ar y dudalen hon, neu os ydych chi’n credu nad ydym yn bodloni’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: SwyddfaCodauDeddfwriaethol@llyw.cymru

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am weithredu Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).


Cysylltu â ni ar y ffôn neu ymweld â ni

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n B/byddar, sydd â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae system dolen glywed yn ein swyddfeydd, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain.

Ewch i’r dudalen cysylltu â Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon Lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio â nhw sydd wedi’u rhestru isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw'r cynnwys sy’n cael ei restru isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes gan rai delweddau destun amgen, felly ni fydd pobl sy’n defnyddio rhaglen darllen sgrin yn gallu cael yr wybodaeth. Mae hyn yn methu maen prawf 1.1.1 WCAG 2.1 (cynnwys nad yw’n destun).

Rydym yn bwriadu ychwanegu testun amgen ar gyfer pob delwedd erbyn mis Medi 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau’n bodloni safonau hygyrchedd.

Baich anghymesur

Gwe-lywio a chael gwybodaeth

Trafodion ac offer rhyngweithiol

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ddogfennau PDF sy’n cynnwys gwybodaeth ynghylch sut y gall defnyddwyr ddefnyddio ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddwyd fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu trwsio’r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw’n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. 

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd rydym yn eu cyhoeddi yn diwallu safonau hygyrchedd.

Paratoad y datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 1 Gorffennaf 2021. Adolygwyd ddiwethaf ar 1 Gorffennaf 2021.