Datblygu economaidd

Mae gan Weinidogion Cymru ystod o swyddogaethau a phwerau sy’n eu galluogi i hyrwyddo datblygu economaidd yng Nghymru.  Mae eu swyddogaethau’n cynnwys hybu datblygiad economaidd a chymdeithasol Cymru a hyrwyddo cystadleurwydd Cymru ar lwyfan byd-eang.

Mae pwerau Gweinidogion Cymru i gynnal busnesau neu gefnogi busnesau, fodd bynnag, wedi’u cyfyngu gan yr angen i Weinidogion Cymru gydymffurfio â chyfraith yr Undeb Ewropeaidd (yn rhinwedd adran 80 o'r Government of Wales Act 2006), yn enwedig y rheolau ar gymorth Gwladwriaethol.

Mae rhan sylweddol o Gymru, yn bennaf yr ardal a elwir yn ‘Gorllewin Cymru a’r Cymoedd’, yn ‘ardal a gynorthwyir’. Mae hyn yn golygu ei bod ei heconomi a’i ffyniant ar lefel is na chyfartaledd yr UE.  O ganlyniad, mae Cymru yn derbyn cyllid hael gan Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd.  Mae’r cyllid hwn yn cael ei ddosbarthu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, rhan o Lywodraeth Cymru, trwy ystod o Raglenni Gweithredol.

Er bod datblygu economaidd yn bwnc a ddatganolwyd i raddau helaeth yng Nghymru, mae nifer o feysydd nad ydynt wedi’u datganoli lle nad oes gan y Cynulliad Cenedlaethol unrhyw bŵer i ddeddfu yn eu cylch. Mae’r rhain yn cynnwys polisi cyllidol ac ariannol (ac eithrio trethi datganoledig), ansolfedd, arferion gwrth-gystadleuol a diogelu defnyddwyr.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn