Bathodynnau ar gyfer pobl anabl yng Nghymru

Y prif ddarpariaeth mewn perthynas â bathodynnau i bobl anabl yng Nghymru yw adran 21 o'r Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970 (CSDPA 1970). Mae swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol dan adran 21 bellach yn nwylo Gweinidogion Cymru.

Mae adran 21 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ragnodi:

  • y personau sy'n gymwys i dderbyn bathodyn person anabl;
  • y dull a'r amgylchiadau ar gyfer arddangos y bathodyn;
  • beth i'w wneud gyda bathodyn unwaith y caiff ei gadw gan gwnstabl neu swyddog gorfodi;
  • cyfnod cyhoeddi bathodyn;
  • yr amgylchiadau sy'n golygu bod rhaid dychwelyd bathodyn i'r awdurdod cyhoeddi;
  • y ffi sy'n cael ei godi am fathodyn;
  • yr amgylchiadau sy'n golygu bod awdurdod lleol yn gallu gwrthod rhoi bathodyn;
  • yr amgylchiadau sy'n golygu bod person yn gallu apelio i Weinidogion Cymru yn erbyn penderfyniad awdurdod lleol mewn perthynas â bathodyn.

Mae adran 21 hefyd yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy’n llywodraethu sut y gweithredir cynllun bathodyn person anabl (sydd hefyd yn cael ei alw'n gynllun 'Bathodyn Glas') gan awdurdodau lleol. Y rheoliadau cyfredol yw'r Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) 2000 (SI 2000/1786) sydd wedi cael eu diwygio sawl gwaith ers 2000 i adlewyrchu polisi sy'n esblygu yn y maes hwn.

Cyflwynodd y Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2011 (SI 2011/1588) ddosbarthiadau cymhwyster newydd yn cynnwys plant dan 3 oed sy'n teithio gydag offer meddygol swmpus, pobl ag anabledd difrifol yn y ddwy fraich sy'n methu defnyddio rhai mathau o beiriant talu am barcio a'r rhai sy'n derbyn budd-dal penodol dan yr Armed Forces and Reserve Forces (Compensation Scheme) Order 2011 (SI 2011/517) sydd wedi eu hardystio i fod ag anabledd parhaol a sylweddol sy'n achosi anallu i gerdded neu anhawster mawr wrth gerdded.

Cyflwynodd y Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2012 (SI 2012/309) fanylebau technegol newydd ar gyfer bathodynnau i leihau'r perygl o ffugio, dileodd y ffi am fathodyn i geiswyr newydd a galluogodd awdurdodau lleol i wrthod rhoi bathodyn neu i dynnu bathodyn yn ôl yn dilyn un euogfarn dan y ddeddfwriaeth a ddefnyddir i erlyn camddefnydd twyllodrus o fathodynnau.

Cyflwynodd y Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2013 (SI 2013/438) ddosbarth cymhwyster newydd i bobl sy'n derbyn y budd-dal Taliad Annibyniaeth Bersonol newydd a dileodd hefyd y gofynion ffotograffig i bobl y mae eu hanabledd yn eu hatal rhag agor eu llygaid, cau eu cegau neu edrych yn syth at y camera.

Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â 'Badges for display on motor vehicles used by disabled persons' (gweler paragraff 15 Rhan 1, Atodlen 7 i'r Government of Wales Act 2006). Nid oes Deddf Cynulliad wedi ei wneud yn y maes pwnc hwn hyd yma.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn