Gweithwyr Amaethyddol

Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014

Mae Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 yn cynnwys dyletswydd ar Weinidogion Cymru i sefydlu Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru, a fydd yn hyrwyddo gyrfaoedd yn y byd amaeth, yn drafftio gorchmynion ar gyflogau amaethyddol i’w cyflwyno gerbron Gweinidogion Cymru ac yn cynghori Gweinidogion Cymru ar faterion eraill yn ymwneud â’r sector amaeth yng Nghymru, fel y bydd yn ofynnol gan y Gweinidogion.

Mae Deddf 2014 hefyd yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru wneud gorchmynion sy’n rhoi swyddogaethau eraill i’r Panel Cynghori.

Yr Isafswm Cyflog Amaethyddol

Mae’r system Isafswm Cyflog Amaethyddol wedi bod ar waith yng Nghymru ers yr Agricultural Wages Act 1948. Hyd at ddiddymu’r ddeddf honno, mae Bwrdd Cyflogau Amaethyddol Cymru a Loegr wedi bod yn rheoli’r system a’r bwrdd oedd yn negodi’r cyfraddau cyflog perthnasol a thelerau ac amodau eraill cyflogaeth gweithwyr amaethyddol.

Daeth y Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol olaf ar gyfer Cymru a Lloegr a wnaed gan y Bwrdd Cyflogau Amaethyddol (the Agricultural Wages (England and Wales) Order 2012) i rym ar 1 Hydref 2012. 

Yn dilyn diddymu’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol gan yr Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, cafodd Gorchymyn 2012 ei ddirymu ar 1 Hydref 2013. Fodd bynnag, cafodd ei ddarpariaethau eu cadw mewn perthynas â Chymru gan adran 12 o Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 tan i orchymyn cyflogau newydd gael ei wneud gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf 2014. 

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn