Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymhwysedd deddfwriaethol i basio Deddfau yn ymwneud ag iechyd planhigion a hadau (yn unol ag adran 108, a pharagraff 1 o Atodlen 7 i'r, Government of Wales Act 2006.

Fodd bynnag, ni all ddeddfu mewn perthynas â:

  • Rheoli mewnforio ac allforio, a rheoleiddio symudiadau planhigion, ac eithrio (ond yn ddarostyngedig i ddarpariaeth a wneir gan neu yn rhinwedd unrhyw Ddeddf Seneddol sy’n ymwneud â rheoli mewnforion neu allforion) -

(a) symud planhigion, cynhyrchion planhigion a phethau eraill sy’n gysylltiedig â hwy i mewn ac allan o Gymru, ac o fewn Cymru at ddibenion diogelu iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion, lles anifeiliaid neu’r amgylchedd neu weithredu neu gydymffurfio â rhwymedigaethau o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin,

(b) symud bwydydd anifeiliaid, gwrteithiau a phlaleiddiaid (neu bethau wedi’u trin yn rhinwedd unrhyw ddeddfiad fel plaleiddiaid) i mewn ac allan o Gymru, ac o fewn Cymru at ddibenion diogelu iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion neu’r amgylchedd.

Adran 1

Pwerau gweithredol

Gall Gweinidogion Cymru arfer ystod eang o swyddogaethau mewn perthynas ag iechyd planhigion a hadau, gan gynnwys swyddogaethau sy’n eu galluogi i wneud is-ddeddfwriaeth. Mae'r swyddogaethau hynny wedi eu trosglwyddo o dan Ddeddfau ac offerynnau statudol, sydd wedi'u rhestru o dan 'ddeddfwriaeth allweddol'.

Cafodd swyddogaethau’r Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd (neu’r Ysgrifennydd Gwladol) o dan bob un o’r Deddfau hyn, y mae Gweinidogion Cymru yn eu harfer bellach, eu trosglwyddo i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan y National Assembly for Wales (Transfer of functions) Order 1999 (SI 1999/672) a wnaed o dan adran 22 o'r Government of Wales Act 1998.

Yna trosglwyddwyd swyddogaethau’r Cynulliad Cenedlaethol i Weinidogion Cymru gan adran 162 a pharagraff 30 o Atodlen 11 i'r Government of Wales Act 2006.

Mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig, bydd un o Weinidogion y Goron yn dal i allu arfer y swyddogaethau hynny. Mae adran 58, a pharagraff 5 o Atodlen 3 i’r Government of Wales Act 2006, o’i darllen gyda pharagraff 26 o Atodlen 11 i'r Ddeddf honno, yn darparu bod pŵer un o Weinidogion y Goron i wneud is-ddeddfwriaeth sydd wedi ei drosglwyddo i Weinidogion Cymru yn parhau i fod yn arferadwy gan Weinidog y Goron er mwyn:

  • gweithredu unrhyw rwymedigaeth o eiddo’r Gymuned gan y Deyrnas Unedig
  • galluogi unrhyw rwymedigaeth o eiddo’r Gymuned i gael ei rhoi ar waith
  • galluogi i unrhyw hawliau sydd gan neu a fydd gan y Deyrnas Unedig o dan neu yn rhinwedd Cytuniadau’r Gymuned gael eu harfer, neu
  • ymdrin â materion sy’n deillio o, neu sy’n gysylltiedig ag unrhyw rwymedigaeth neu hawliau o’r fath neu weithrediad adran 2(1) o’r European Communities Act 1972.
Adran 2

Gweithredu cyfraith yr UE

Mae Gweinidogion Cymru wedi cael eu dynodi hefyd o dan adran 2(2) o’r European Communities Act 1972 i wneud is-ddeddfwriaeth i weithredu rhwymedigaethau amrywiol gan yr UE yn ymwneud ag iechyd planhigion a hadau. Mae dynodiad cyfredol Gweinidogion Cymru mewn perthynas â’r Polisi Amaethyddol Cyffredin wedi’i gynnwys yn yr European Communities (Designation) (No. 5) Order 2010 (SI 2010/2690). Mae’r dynodiad yn amodol ar nifer o gyfyngiadau.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn