Cefn gwlad a mynediad


Mae'r gyfraith mewn cysylltiad â chefn gwlad a mynediad yn ymdrin yn bennaf â mynediad i gefn gwlad, gan gynnwys hawliau mynediad statudol, mynediad i'r arfordir, parciau cenedlaethol, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol (AHNE) a thir comin.

Yn gyffredinol, mae'r gyfraith ar fynediad i gefn gwlad i'w chael yn y National Parks and Access to the Countryside Act 1949, (NPACA 1949) a greodd system o fynediad cyhoeddus i gefn gwlad. Mae'r Ddeddf yn darparu ar gyfer dynodi parciau cenedlaethol a chreu awdurdodau parciau cenedlaethol.

Ehangwyd darpariaethau'r Ddeddf hon ymhellach gan y Countryside and Rights of Way Act 2000 (CRWA 2000). Creodd y CRWA 2000 lwybr arfordir Cymru, diwygiodd y gyfraith sy'n ymwneud â hawliau tramwy cyhoeddus, gan alluogi gorchmynion rheoleiddio traffig i warchod harddwch naturiol ardal, a gwnaeth ddarpariaethau hefyd ar yrru cerbydau a yrrir yn fecanyddol mewn mannau eraill y tu hwnt i'r ffordd.

Yn gyffredinol, mae'r gyfraith mewn perthynas â pharciau cenedlaethol i'w chael yn y NPACA1949, sy'n darparu ar gyfer dynodi parciau cenedlaethol a chreu awdurdodau parciau cenedlaethol.

Mae’r CRWA 2000 hefyd yn cynnwys y gyfraith mewn perthynas ag AHNE, hynny yw, mae'r Ddeddf yn darparu ar gyfer dynodi ardaloedd (nad ydynt mewn parc cenedlaethol) sydd o harddwch naturiol eithriadol.

Mae'r gyfraith mewn perthynas â thir comin yn cael ei llywodraethu'n bennaf gan y Commons Act 2006. Tir sy'n eiddo i rywun yw tir comin ond bod caniatâd i bobl eraill ei ddefnyddio mewn ffyrdd penodol. Mae'r Ddeddf yn gwneud darpariaethau ar gyfer tir comin a meysydd trefi neu bentrefi.

Mwy o erthyglau ynghylch Cefn gwlad a mynediad

Gweld mwy o erthyglau yn Cefn gwlad a mynediad