Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymhwysedd i basio deddfau ar amrywiaeth eang o bynciau yn ymwneud â’r amgylchedd, gan gynnwys cadwraeth natur. Mae hyn yn ddarostyngedig i’r cymalau cadw yn Atodlen 7A i'r Government of Wales Act 2006.

Mae gan Weinidogion Cymru amrywiaeth eang o swyddogaethau yn ymwneud â’r pynciau hyn, gan gynnwys swyddogaethau sy’n eu galluogi i wneud is-ddeddfwriaeth. Mae’r rhan fwyaf o’r swyddogaethau hyn yn cael eu rhoi yn uniongyrchol gan ddeddfwriaeth sylfaenol – gan Ddeddfau Senedd y DU, Deddfau’r Cynulliad a Mesurau’r Cynulliad. Fodd bynnag, o dan adran 2(2) o’r European Communities Act 1972 mae Gweinidogion Cymru wedi’u dynodi i wneud is-ddeddfwriaeth er mwyn gweithredu rhwymedigaethau amrywiol yr UE yn ymwneud â’r amgylchedd.

Mae dynodiadau Gweinidogion Cymru o dan adran 2(2) o’r European Communities Act 1972 yn cynnwys dynodiadau sy’n eu galluogi i weithredu dau fframwaith asesu amgylcheddol allweddol yr UE:

  • Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (EIA), a’r
  • Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA).

Ers i’r Wales Act 2017 ddod i rym, mae gan Weinidogion Cymru ddynodiad cyffredinol o dan adran 58B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Effaith hyn yw bod Gweinidogion Cymru yn gyffredinol yn cael eu trin fel petaent wedi'u dynodi at ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972, ar gyfer meysydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn