Amddiffyniad rhag llifogydd

Mae'r gyfraith ar reoli perygl llifogydd yn gyffredinol i'w chael yn y Flood and Water Management Act 2010, ac mae'r swyddogaethau yn y ddeddf honno i raddau helaeth wedi eu datganoli i Weinidogion Cymru.

Mae Deddf 2010 yn darparu ar gyfer strategaeth rheoli risg erydu arfordirol a llifogydd cenedlaethol mewn perthynas â Chymru, ac ar gyfer strategaethau rheoli perygl llifogydd lleol.

Mae Deddf 2010 hefyd yn darparu ar gyfer pwyllgorau rhanbarthol llifogydd ac arfordiroedd.  Cyflwynodd Llywodraeth Cymru Bil yr Amgylchedd (Cymru) gerbron y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2015. 

Mae'r Bil yn cynnig sefydlu corff newydd (y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol) i gymryd lle’r pwyllgorau hyn yng Nghymru. 

Mae’r Flood Risk Regulations 2009 yn gweithredu gofynion Cyfarwyddeb Ewrop ar Lifogydd.  Nod y Gyfarwyddeb yw darparu dull cyson o reoli perygl llifogydd. 

Yn gyffredinol, mae'r gyfraith sy’n ymwneud ag erydu arfordirol i'w chanfod yn y Coast Protection Act 1949, ac yn gyffredinol mae’r swyddogaethau o dan y ddeddf honno wedi’u trosglwyddo i Weinidogion Cymru.

Mae'r gyfraith mewn perthynas â draenio tir yn gyffredinol i'w chanfod yn y Land Drainage Act 1991.  Mae'r maes hwn mewn cyfraith yn cynnwys materion megis dyletswyddau tirfeddianwyr i ddraenio'r tir a diogelu tir rhag llifogydd, a swyddogaethau Byrddau Draenio Mewnol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Gweinidogion Cymru.

Mwy o erthyglau ynghylch Amddiffyniad rhag llifogydd

Gweld mwy o erthyglau yn Amddiffyniad rhag llifogydd