Iechyd planhigion coedwigaeth

Ers 1 Ebrill 2013 mae swyddogaethau iechyd coed Gweinidogion Cymru wedi cael eu dirprwyo i'r Comisiynwyr Coedwigaeth ac i Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb polisi dros iechyd coed yng Nghymru ac felly mae'n berchen ar y strategaeth hon ac unrhyw gynlluniau penodol i glefydau ar gyfer rheoli pathogenau yng Nghymru.

Mae'r Plant Health Act 1967 yn ymwneud â rheoli plâu a chlefydau sy'n niweidiol i gnydau amaethyddol neu arddwriaethol, neu i goed neu lwyni. Mae'r Ddeddf yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud gorchmynion at bwrpas rheoli cyflwyniad neu ymlediad plâu i Brydain. Mae rheoli effaith plâu a chlefydau yn agwedd bwysig ar y dyletswyddau cyffredinol i hyrwyddo coedwigaeth a chronfeydd digonol o goed sy'n tyfu.

Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud nifer o offerynnau statudol gan ddefnyddio pwerau a roddwyd iddynt dan adrannau 2 a 3 y Plant Health Act 1967. Mae hyn yn cynnwys Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2006/1643, sy'n dirymu ac yn cyfnerthu gyda diwygiadau y Plant Health (Great Britain) Order 1993 (SI 1993/1320) (yn ei gymhwysiad i Gymru).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn