Cadwraeth

Mae Rhan V o'r Marine and Coastal Access Act 2009 yn darparu ar gyfer cadwraeth natur forol. Mae gan Weinidogion Cymru bŵer i ddynodi Parthau Cadwraeth Morol (PCM). Mae ganddynt bŵer i wneud gorchmynion i hyrwyddo amcanion cadwraeth y Parthau Cadwraeth Morol yng Nghymru ac i gyfrannu at sefydlu rhwydwaith o ardaloedd morol gwarchodedig. Mae Gweinidogion Cymru dan ddyletswydd i ddynodi parthau cadwraeth morol er mwyn cyfrannu at sefydlu rhwydwaith o ardaloedd morol gwarchodedig. Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod gorfodi o ran Parthau Cadwraeth Morol. Bydd dyletswydd ar Weinidogion Cymru i adrodd i’r Cynulliad Cenedlaethol bob 6 blynedd ar y graddau y maent wedi cyflawni’r amcanion ar gyfer y rhwydwaith. Caiff swyddogaethau Gweinidogion Cymru eu cyfyngu i Ranbarth y Glannau.

Mae'r Conservation of Habitats and Species Regulations 2010  yn trosi’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd a’r Gyfarwyddeb Adar Gwyllt yn rhannol ac yn ymestyn i Ranbarth y Glannau. Mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd i ddynodi safleoedd gwarchodedig fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ar gyfer gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau penodol ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig ar gyfer gwarchod rhywogaethau penodol o adar gwyllt. Ar ôl eu dynodi mae’r swyddogaethau yn nwylo Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae gan Weinidogion Cymru bŵer i wneud gorchmynion cadwraeth natur arbennig sy’n gwahardd unrhyw gamau niweidiol (gweler rheoliad 25 o'r Conservation of Habitats and Species Regulations 2010).

Mae gan Weinidogion Cymru, ynghyd ag awdurdodau cymwys eraill, ddyletswydd gyffredinol, wrth arfer unrhyw rai o’u swyddogaethau, i ystyried y Gyfarwyddeb Cynefinoedd.

Mae'r Offshore Marine Conservation (Natural Habitats, &c.) Regulations 2007  yn trosi’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd a’r Gyfarwyddeb Adar Gwyllt o 2009 yn rhannol ac yn ymestyn i ardal y Môr. Diffinnir yr ardal morol ar y môr fel unrhyw ran o wely'r môr ac isbridd mewn unrhyw ardal a ddynodir o dan adran 1(7) o silff cyfandirol yn y Ddeddf 1964; ac unrhyw rhan o'r dyfroedd tu hwnt i'r môr tiriogaethol o fewn terfynau Pysgodfeydd Prydain. Mae gan Weinidogion Cymru nifer o swyddogaethau fel awdurdod cymwys o dan y rheoliadau, gan gynnwys dyletswyddau i arfer eu swyddogaethau perthnasol mewn ffordd sy'n sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y Cyfarwyddebau ac i sicrhau y cymerir camau i osgoi amharu ar rywogaethau a dirywiad cynefin sy'n ymwneud â safleoedd morol ar y môr. 

Caiff y rhan fwyaf o swyddogaethau sylfaenol o dan y Wildlife and Countryside Act 1981 eu cyflawni gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am hysbysu Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yna eu rheoli. Mae Gweinidogion Cymru dan ddyletswydd i gymryd camau rhesymol i hybu cadwraeth a gwella’r nodweddion SoDdGA ac i geisio caniatâd ar gyfer gweithrediadau sy’n debygol o niweidio unrhyw un o nodweddion y SoDdGA. Mae’r Wildlife and Countryside Act 1981 yn darparu hefyd ar gyfer creu gwarchodfeydd natur morol. Er hynny,  wrth i Rhan V o’r Marine and Coastal Access Act 2009 ddod i rym, bydd y darpariaethau hyn wedi cael eu diddymu a bydd y gwarchodfeydd natur morol yn dod yn Barthau Cadwraeth Morol yn awtomatig.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn