Cynllunio morol

Yn unol â Rhan 3 o’r Marine and Coastal Access Act 2009 Gweinidogion Cymru yw awdurdod y cynllun morol. Mae gan Weinidogion Cymru’r pŵer (ac mewn rhai achosion mae ganddynt ddyletswydd) i baratoi cynllun morol ar gyfer ardal sy’n cynnwys y cyfan neu unrhyw ran o’u rhanbarth cynllunio morol. Mae cynllun morol yn ddogfen sydd, ymhlith pethau eraill, yn nodi polisïau’r awdurdod ar gyfer datblygu’r ardal berthnasol yn gynaliadwy. Mae swyddogaethau cynllunio morol Gweinidogion Cymru yn ymestyn at Ranbarth y Glannau a Rhanbarth y Môr. Mae’r ardal alltraeth (neu ar y môr) yn cyfeirio at y cyfan o Barth Cymru sydd y tu hwnt i Ranbarth y Glannau. Diffinnir Parth Cymru drwy adran gyfeirio 158 (1) GOWA 2006, sef y môr sy’n ffinio gyda Chymru o fewn terfynau pysgodfeydd Prydain ac fe’i nodir yn fanwl mewn gorchymyn dan adran 53 neu adran 158 (3) o GOWA 2006. Mae angen caniatâd yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer cynlluniau ar y môr a chynlluniau ar y glannau a'r dyfroedd os maent yn ymwneud â swyddogaethau sydd yn nwylo’r Ysgrifennydd Gwladol o hyd.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn