Dŵr

Gellir categoreiddio’r gyfraith mewn perthynas â dŵr yn fras yn ôl y diwydiant dŵr ac adnoddau dŵr, gan gynnwys ansawdd dŵr.

Mae cyfraith y diwydiant dŵr yn canolbwyntio ar reoleiddio ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth. Ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth yw’r cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.  Mae'r ardaloedd a gwmpesir gan rai ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth yn pontio'r ffin rhwng Cymru a Lloegr.  Mae gan Weinidogion Cymru swyddogaethau mewn perthynas ag unrhyw ymgymerwr y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru.

Mae cyfraith adnoddau dŵr yn ymwneud â ffynonellau cyflenwad dŵr. Gall y rhain fod yn ddyfroedd mewndirol neu’n strata tanddaearol.  Mae'r gyfraith yn cwmpasu cadwraeth, casglu, paratoi, defnyddio a gwaredu’r adnoddau hyn, a diogelu eu hansawdd.

Mae Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr Undeb Ewropeaidd yn gosod fframwaith ar gyfer gwarchod a gwella'r amgylchedd dŵr. Mae cyfraith yr UE hefyd yn cynnwys safonau dŵr yfed, casglu a thrin dŵr gwastraff trefol, diogelu dŵr rhag cael ei lygru gan nitradau a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth ac ansawdd dŵr ymdrochi. Gweler rhagor o wybodaeth am gyfraith yr UE ac effaith ymadael â’r UE yma.

Mae'r adran hon hefyd yn ymdrin â'r gyfraith ar echdynnu dŵr, sef y broses o dynnu dŵr o ffynonellau naturiol fel dyfroedd a llynnoedd.

Deddfwriaeth sylfaenol allweddol

• Water Act 1989
• Environmental Protection Act 1990
• Water Consolidation (Consequential Provisions) Act 1991
• Water Industry Act 1991
• Environment Act 1995
• Water Industry Act 1999
• Water Act 2003
• Flood and Water Management Act 2010
• Water Industry (Financial Assistance) Act 2012
• Water Act 2014

Is-ddeddfwriaeth allweddol

• Water Supply (Amendment to Threshold Requirement) Regulations 2011 (SI 2011/301)
• Water Industry (Schemes for Adoption of Private Sewers) Regulations 2011 (SI 2011/1566)
• Gorchymyn Dŵr (Atal Llygredd) (Cod Ymarfer Amaethyddol Da) (Cymru) 2011 (SI 2011/1012)
• Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675)
• Water Use (Temporary Bans) Order 2010 (SI 2010/2231)
• Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017
• The Water Supply (Water Quality) Regulations 2018

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn