Dŵr

Gellir categoreiddio’r gyfraith mewn perthynas â dŵr yn fras yn ôl y diwydiant dŵr ac adnoddau dŵr, gan gynnwys ansawdd dŵr.

Mae cyfraith y diwydiant dŵr yn canolbwyntio ar reoleiddio ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth. Ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth yw’r cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.  Mae'r ardaloedd a gwmpesir gan rai ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth yn pontio'r ffin rhwng Cymru a Lloegr.  Mae gan Weinidogion Cymru swyddogaethau mewn perthynas ag unrhyw ymgymerwr y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru.

Mae cyfraith adnoddau dŵr yn ymwneud â ffynonellau cyflenwad dŵr. Gall y rhain fod yn ddyfroedd mewndirol neu’n strata tanddaearol.  Mae'r gyfraith yn cwmpasu cadwraeth, casglu, paratoi, defnyddio a gwaredu’r adnoddau hyn, a diogelu eu hansawdd. 

Mae Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr Undeb Ewropeaidd yn gosod fframwaith ar gyfer gwarchod a gwella'r amgylchedd dŵr. Mae cyfraith yr UE hefyd yn cynnwys safonau dŵr yfed, casglu a thrin dŵr gwastraff trefol, diogelu dŵr rhag cael ei lygru gan nitradau a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth ac ansawdd dŵr ymdrochi.
Mae'r adran hon hefyd yn ymdrin â'r gyfraith ar echdynnu dŵr, sef y broses o dynnu dŵr o ffynonellau naturiol fel dyfroedd a llynnoedd.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn