Dolenni defnyddiol

Sefydliadau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: http://www.assembly.wales/cy/Pages/Hafan.aspx

Llywodraeth Cymru: http://wales.gov.uk/?lang=cy

Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: http://www.ombudsman-wales.org.uk/cy-GB.aspx

Swyddfa Archwilio Cymru: http://www.wao.gov.uk/cy/

Comisiynydd Plant Cymru : http://www.complantcymru.org.uk/cy/

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: http://www.olderpeoplewales.com/wl/Hoe.aspx

Comisiynydd y Gymraeg: http://www.comisiynyddygymraeg.org/Cymraeg/Pages/Hafan.aspx

Estyn (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru): http://www.estyn.gov.uk/cymraeg

Undeb Ewropeaidd: http://europa.eu/index_en.htm

Llys Hawliau Dynol Ewrop: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: http://www.wlga.gov.uk/cymraeg

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service.cy

Comisiwn Penodiadau Barnwrol: https://jac.judiciary.gov.uk/cymraeg

Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru: http://naturalresourceswales.gov.uk/?lang=cy

Cyngor Gofal Cymru: http://www.cgcymru.org.uk/?lang=2&bc=0:47|

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: http://www.hefcw.ac.uk/home/home_cy.aspx

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru: http://ldbc-wales.gov.uk/?skip=1&lang=cy

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru: http://www.rcahmw.gov.uk/HI/CYM/Hafan/

Amgueddfa Cymru: http://www.amgueddfacymru.ac.uk/

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: http://www.llgc.org.uk/cy

Chwaraeon Cymru: http://sport.wales/cartref.aspx?lang=cy&

Cyngor Celfyddydau Cymru: http://www.celfcymru.org.uk/?diablo.lang=cym

Hygyrchedd i’r gyfraith a chyngor cyfreithiol

Citizens’ Advice Bureau: http://www.adviceguide.org.uk/cy/wales.htm

Deddfwriaeth y DU (gan gynnwys deddfwriaeth Cymru): http://www.legislation.gov.uk/cy

Gwybodaeth am Filiau Cymru : http://www.assembly.wales/cy/bus-home/bus-legislation/Pages/bus-legislation.aspx

EUR-lex – access to European law http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

British and Irish Legal Information Institute (ffynhonnell o wybodaeth gyfreithiol am ddeddfwriaeth a chyfraith achosion) http://www.bailii.org/

Solicitors Regulation Authority (i ddod o hyd i gyfreithiwr): http://www.sra.org.uk/home/home.page

‘The Judge Over Your Shoulder’, cyflwyniad i gyfraith weinyddol ac i egwyddorion adolygiad barnwrol: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/256111/judge.pdf

Llawlyfr deddfwriaeth ar filiau'r cynulliad:  https://llyw.cymru/llawlyfr-deddfwriaeth-ar-filiaur-cynulliad