Ariannu addysg uwch

Ariennir addysg uwch yng Nghymru gan gyfuniad o gyllid sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ffioedd myfyrwyr, a chyllid preifat.

Yn dilyn y cynnydd sylweddol mewn ffioedd myfyrwyr o’r flwyddyn academaidd 2012/13 ymlaen, mae cyfran uwch o gyllid addysg uwch yn dod o ffioedd myfyrwyr yn hytrach na grantiau gan Weinidogion Cymru drwy CCAUC.

Mae pwerau Gweinidogion Cymru i ymyrryd mewn darpariaeth addysg uwch wedi’u cyfyngu’n fwriadol, ond gall Gweinidogion Cymru, trwy CCAUC, gyflwyno telerau ac amodau ar gyfer y cyllid sy’n cael ei roi i sefydliadau addysg uwch. Os yw sefydliad yn methu cydymffurfio â’r telerau a’r amodau hyn, gall CCAUC ymyrryd ac, os oes angen, lleihau neu atal y cyllid i’r sefydliad.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn