Sefydliadau dynodedig

Dan adran 28 o’r Further and Higher Education Act 1992 (FHEA 1992) mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i ddynodi, trwy orchymyn, unrhyw sefydliad addysgol sy’n bennaf gysylltiedig â darparu addysg llawn amser sy’n addas i ofynion pobl ifanc 16 i 18 oed neu ddarparu cyrsiau addysg bellach.

Yn hanesyddol, diben dynodi sefydliad o dan adran 28 oedd sicrhau y gallai dderbyn cyllid oddi wrth Gyngor Cyllido Addysg Bellach Cymru. Mae'r Cyngor bellach wedi ei ddiddymu a chyllid yn cael ei ddarparu i sefydliadau yn uniongyrchol gan Weinidogion Cymru. Fodd bynnag, gellir parhau i ystyried  sefydliad fel un 'dynodedig', sy'n golygu ei fod yn cael ei gydnabod fel sefydliad addysg bellach heb orfod bod yn gorfforaeth addysg bellach.

Er mwyn cael ei ddynodi fel hyn, rhaid i sefydliad berthyn i unrhyw un o’r categorïau a restrir yn adran 28(2), sef:

  • ysgol wirfoddol a gynorthwyir,
  • sefydliad sy’n cael cymorth grant neu sy’n gymwys i dderbyn cymorth grant
  • sefydliad a sefydlwyd gyda’r nod o fod yn gysylltiedig yn bennaf â darparu addysg llawn amser sy’n addas i ofynion pobl ifanc 16-18 oed neu ddarparu cyrsiau addysg bellach.

Bydd cwmnïau’n rhedeg rhai sefydliadau dynodedig ac mae adran 31 o FHEA 1992 yn dweud bod rhaid i erthyglau cyswllt y cwmni hwnnw gynnwys offeryn ac erthyglau llywodraethu’r sefydliad.

Mae adrannau 29 i 29B o FHEA 1992 yn cynnwys darpariaeth ar gyfer mathau eraill o sefydliadau dynodedig. Rhaid iddynt hefyd gynnwys offeryn ac erthyglau llywodraethu, a rhaid i Weinidogion Cymru gymeradwyo’r offerynnau. Ar ôl hynny, gall y sefydliad ddiwygio neu newid eu hofferyn ac offerynnau llywodraethu, cyn belled â’i fod yn bodloni gofynion Atodlen 4 o FHEA 1992.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn