Iechyd a gwasanaethau iechyd

Mae gwasanaethau iechyd wedi’u datganoli bron yn gyfan gwbl yng Nghymru, sy’n golygu mai Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol yn y pen draw am y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yma. Gweinidogion Cymru sy’n gosod y fframwaith polisi lefel uchel a thargedau ar gyfer y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, sydd wedyn yn cael eu darparu gan y saith bwrdd iechyd lleol a thair ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru.

Mae’r byrddau iechyd lleol yn cael eu cyllido’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru i gyflawni blaenoriaethau Gweinidogion Cymru ar ran pobl Cymru.  Dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd gwahaniaethau cynyddol yn y ffordd y mae’r pedwar gwasanaeth iechyd ledled y DU (Lloegr/Cymru/ Yr Alban/Gogledd Iwerddon) wedi’u trefnu ac yn gweithredu o ddydd i ddydd.

Gall y Cynulliad Cenedlaethol basio deddfau sy’n ymwneud ag iechyd a’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, er enghraifft Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 sy’n golygu o fis Rhagfyr 2015, bydd system feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau yng Nghymru, tra bydd gweddill y DU yn cadw  system ‘optio i mewn’.

Mae nifer fach o feysydd sy’n ymwneud ag iechyd yn dal i gael eu trin ar lefel y DU.  Mae’r rhain yn cynnwys rheoleiddio meddyginiaethau, geneteg, ffrwythloni ac embryoleg.

Mae yna gyfreithiau ar wahân ar gyfer y gwasanaethau canlynol yng Nghymru:

Mwy o erthyglau ynghylch Iechyd a gwasanaethau iechyd

Gweld mwy o erthyglau yn Iechyd a gwasanaethau iechyd