HMO a Trwyddedu yng Nghymru

Tai amlfeddiannaeth

Mae Rhan 2 o'r Housing Act 2004 (HA 2004) yn ymwneud â thai amlfeddiannaeth. Mae'n darparu ar gyfer trwyddedu tai amlfeddiannaeth a threfniadau eraill mewn amgylchiadau penodol lle y bydd pobl yn rhannu cyfleusterau, er enghraifft, lle y caiff ystafelloedd mewn tŷ eu gosod a lle y rhennir y cyfleusterau eraill, neu lety gwely a brecwast.

Diffinnir tai amlfeddiannaeth yn adran 254 o HA 2004. Mae adeilad, neu ran o adeilad, yn dŷ amlfeddiannaeth os yw'n bodloni un o nifer o brofion, (y prawf 'safonol', y prawf 'fflat annibynnol', neu'r prawf 'adeilad wedi'i addasu'), mae datganiad tŷ amlfeddiannaeth mewn grym yn ei gylch, neu mae’n floc o fflatiau wedi'i addasu sy'n bodloni gofynion penodol.

Mae'n rhaid i awdurdodau lleol weithredu cynllun trwyddedu mewn perthynas â thai amlfeddiannaeth penodol risg uchel, gweler adrannau 55 a 61 o HA 2004 a'r Gorchymyn Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (Disgrifiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2006 a wnaed o dan adran 55(3). Gall awdurdod lleol lunio ei gynllun ei hun hefyd ar gyfer tai amlfeddiannaeth eraill os y mae’n dynodi ei ardal, neu ran o'i ardal yn ddarostyngedig i drwyddedau ychwanegol (gweler adrannau 56 a 57 o HA 2004).

Gall trwyddedau gynnwys amodau, a bydd eu torri’n drosedd. Gweler adrannau 72 i 75 o HA 2004 mewn perthynas â gorfodi.

Trwyddedu dethol

Mae Rhan 3 o HA 2004 yn galluogi awdurdodau lleol i gyflwyno cynllun trwyddedu dethol, lle y mae'n rhaid i bob landlord preifat mewn ardal ddynodedig i fod yn drwyddedig. Mae trwyddedu dethol yn canolbwyntio ar ardaloedd lle y mae’r galw am dai yn isel ac ardaloedd sy'n dioddef yn sgil ymddygiad gwrthgymdeithasol (adran 80 o HA 2004). Mae'n rhaid i awdurdod ymgynghori â Gweinidogion Cymru a chael eu cymeradwyaeth cyn gweithredu cynllun trwyddedu dethol mewn ardal ddynodedig.

Gall trwyddedau gynnwys amodau, a bydd eu torri’n drosedd. Gweler adrannau 95 i 98 o HA 2004 mewn perthynas â gorfodi.

Mwy o erthyglau ynghylch HMO a Trwyddedu yng Nghymru