Cartrefi symudol preswyl

Pasiwyd Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 (MHWA 2013) yn 2013. Daeth y rhan fwyaf o MHWA 2013 i rym ar 1 Hydref 2014. Mae'n diwygio a chydgrynhoi'r gyfraith sy’n ymwneud â chartrefi symudol preswyl yng Nghymru. Mae Rhan 1 yn darparu trosolwg ac yn nodi pa safleoedd cartrefi symudol sy'n ddarostyngedig i MHWA 2013 (gweler adran 2 ac Atodlen 1). Mae’n cynnwys safleoedd 'rheoleiddiedig' a safleoedd 'gwarchodedig'. Safleoedd rheoleiddiedig yw safleoedd nad ydynt yn safleoedd gwyliau nac wedi eu cynnwys yn Atodlen 1. Mae safleoedd gwarchodedig yn cynnwys safleoedd rheoleiddiedig, a safleoedd a fyddai'n safleoedd rheoleiddiedig pe na baent yn eiddo i'r awdurdod lleol.

Mae Rhan 2 o MHWA 2013 yn darparu ar gyfer trwyddedu safleoedd rheoleiddiedig (heb gynnwys safleoedd sy'n eiddo i'r awdurdod lleol). Yn gyffredinol mae’n golygu bod yn rhaid i berchennog y safle gael trwydded er mwyn defnyddio'r tir fel safle rheoleiddiedig. Gall y drwydded gynnwys amodau ac mae darpariaethau gorfodi’n gysylltiedig â hi. Yn ogystal, mae'n rhaid i'r awdurdod lleol fod yn fodlon fod yr unigolyn sy'n rheoli'r safle, boed yn berchennog y safle, neu'n unigolyn a benodwyd gan y perchennog i wneud hynny, yn berson addas a phriodol (adran 28).

Mae Rhan 3 o MHWA 2013 yn darparu ar gyfer diogelu rhag troi allan o safleoedd gwarchodedig.

Mae Rhan 4 o MHWA 2013 yn darparu ar gyfer telerau cytundeb i leoli cartrefi symudol ar safleoedd gwarchodedig. Mae'r Rhan hon ac Atodlen 2 yn cynnwys darpariaethau ynglŷn â’r weithdrefn ar gyfer cytundebau, a chynnwys y cytundebau.

Mae Rhan 5 o MHWA 2013 yn darparu bod awdurdodau lleol yn darparu safleoedd ar gyfer cartrefi symudol ac yn gwahardd lleoli cartrefi symudol ar diroedd comin, ac mae Rhan 6 yn gwneud darpariaethau atodol a chyffredinol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn