Tai cymdeithasol

Tai cymdeithasol yw’r ddarpariaeth tai ar gyfraddau fforddiadwy i’r rheini na ellir diwallu eu hanghenion gan y farchnad dai fasnachol.

Darperir tai gan yr awdurdod lleol, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig neu sefydliadau eraill nid er elw, yn ogystal â chynlluniau megis y ddarpariaeth o dai fforddiadwy fel rhan o ddatblygiadau tai newydd.

Caiff tai cymdeithasol eu dyrannu yn unol â’r angen.

Rheoleiddir landlordiaid cymdeithasol cofrestredig gan Weinidogion Cymru.

Bydd rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn parhau yn unol â Rhan 1 o Housing Act 1996, a bydd awdurdodau lleol yn parhau i fod â dyletswyddau mewn perthynas â darpariaeth tai cymdeithasol o dan Housing Act 1985 a Housing Act 1996, ond bydd landlordiaid tai cymdeithasol yn cael eu hadnabod fel 'landlordiaid cymunedol' a byddant yn ymrwymo i gontractau meddiannaeth gyda'u tenantiaid (deiliaid contract) unwaith y gweithredir Deddf 2016.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn