Beth sydd wedi ei ddatganoli?


Newidiodd Wales Act 2017 y model datganoli yng Nghymru i fodel 'cadw pwerau'.  Mae hwn yn caniatáu i’r Cynulliad Cenedlaethol ddeddfu ar unrhyw bwnc ar wahân i'r rheini sydd wedi'u cadw’n benodol ar gyfer Llywodraeth y DU. Mae tai yn parhau i gael ei ddatganoli i Gymru yn sgil y ffaith nad yw wedi ei 'gadw' ar gyfer Senedd y DU.

Yn fras, gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru deddfu ym mhob ardal sy'n ymwneud â phwnc tai. Mae Wales Act 2017 yn mewnosod adran 108A newydd yn y Government of Wales Act 2006 ac mae'r adran hon yn nodi prawf i benderfynu a oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ’gymhwysedd’ mewn maes penodol y mae'n cynnig deddfu yn ei gylch. Er bod pwerau deddfu'r Cynulliad Cenedlaethol yn eang iawn yn y maes hwn, mae Senedd y DU yn parhau i allu pasio deddfau ar gyfer Cymru yng nghyswllt tai, yn amodol ar gydsyniad y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae gan Weinidogion Cymru nifer o swyddogaethau gweithredol yn y maes hwn.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn