Gofal a chymorth ar gyfer oedolion a phlant

O fis Ebrill 2016 ymlaen, mae gan awdurdodau lleol ddyletswyddau newydd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf 2014) i asesu a diwallu anghenion oedolion a phlant am ofal a chymorth, ac asesu a diwallu anghenion gofalwyr am gymorth, gan gynnwys gofalwyr sy’n oedolion a gofalwyr sy’n blant. 


Mae Rhan 5 o Ddeddf 2014 yn ymwneud â chodi ffioedd ac asesiadau ariannol mewn perthynas â gwasanaethau sy’n cael eu darparu neu eu trefnu gan awdurdodau lleol o dan Ddeddf 2014.  

O dan reoliadau a wneir o dan Ran 4 o Ddeddf 2014, mae gan awdurdodau lleol bwerau i ddarparu taliadau uniongyrchol i ddiwallu anghenion gofal a chymorth oedolyn, diwallu anghenion gofal a chymorth plentyn a diwallu anghenion cymorth gofalwr. 

Mae preswylfa arferol yn gysyniad allweddol wrth benderfynu pa awdurdod lleol sydd â dyletswydd i asesu a diwallu anghenion gofal a/neu gymorth unigolyn o dan Ddeddf 2014.

Mae gwybodaeth am y materion hyn ar gael o dan yr isbynciau sy’n cael eu rhestru ar ochr dde’r dudalen hon.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn