Diogelu

Plant

Mae’r rôl hon yn cynnwys amrywiaeth eang o ddyletswyddau, gan gynnwys.

Mae adran 28 o Children Act 2004 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol a chyrff eraill fel y corff heddlu lleol, byrddau iechyd lleol, Ymddiriedolaethau’r GIG, byrddau prawf a thimau troseddau ieuenctid i sicrhau bod eu swyddogaethau’n cael eu cyflawni gan ystyried yr angen i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

O dan rhan 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (SSWA 2014) rhaid i awdurdodau lleol sefydlu Byrddau Diogelu Plant sy’n cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, y corff heddlu lleol, y bwrdd iechyd lleol, Ymddiriedolaeth y GIG, bwrdd prawf, y tîm troseddau ieuenctid ac eraill.

Oedolion

Mae adran 127 o SSWA 2014 yn galluogi ceisiadau i gael eu gwneud i lysoedd ynadon am orchmynion amddiffyn a chynorthwyo oedolion. Gall ceisiadau am y cyfryw orchmynion gael eu gwneud gan swyddog awdurdod lleol sydd wedi'i awdurdodi gan awdurdod lleol i gyflawni swyddogaethau o dan yr adran hon.

Ceir mwy o wybodaeth am y pynciau hyn o dan y penawdau ar y dde.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn