Methiant darparwr

Mae adran 189 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd newydd ar awdurdod lleol yng Nghymru i weithredu pe bai “darparwr gwasanaeth” a gofrestrwyd i ddarparu gwasanaeth rheoledig o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016  yn methu â darparu gwasanaeth yn sgil methiant busnes.

Dan amgylchiadau o'r fath, rhaid i'r awdurdod lleol, cyhyd â'i fod yn ei ystyried yn angenrheidiol, ddiwallu anghenion yr oedolion yr oedd y person cofrestredig yn darparu llety neu wasanaethau ar eu cyfer.

Mae Rhan 1 y Care Act 2014 hefyd yn gosod dyletswydd dros dro ar awdurdod lleol yng Nghymru i gymryd camau i ddiwallu anghenion gofal a chymorth (neu gymorth) oedolion os digwydd bod person cofrestredig yn methu â darparu llety neu wasanaethau eraill o ganlyniad i fethiant busnes, lle mae’r oedolion hynny wedi cael eu gosod yn ardal awdurdod lleol yng Nghymru gan:

a) awdurdod lleol yn Lloegr;

b) awdurdod lleol yn yr Alban;

c) Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon.

Yn unol â hynny, bydd awdurdodau lleol yng Nghymru yn cael eu gosod o dan yr un ddyletswydd dros dro mewn perthynas â phersonau yn eu hardal sydd mewn llety neu'n derbyn gwasanaethau a drefnir gan (neu o ganlyniad i daliad uniongyrchol a ddarperir gan) yr awdurdodau lleol yn Lloegr neu'r Alban neu gan Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon.

Mae'r dyletswyddau dros dro a osodir mewn achos o fethiant busnes gan y Ddeddf hon (a gan y Care Act 2014) ond yn gymwys mewn perthynas â gwasanaethau neu lety a ddarperir ar gyfer oedolion. Mae nifer o fesurau diogelwch statudol eisoes yn bodoli mewn achos o fethiant darparwr sy'n diwallu anghenion plentyn am ofal a chymorth (neu gymorth) drwy ddarparu gwasanaethau neu lety (er enghraifft, gwneir darpariaeth o dan y Children Act 1989 ac mewn is-ddeddfwriaeth sy'n nodi'r gofynion ar gyfer parhad darpariaeth gofal a lleoliadau gofal).

Mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i bennu beth a olygir gan “fethiant busnes” a “methu â gwneud rhywbeth oherwydd methiant busnes”.

Gweler Rheoliadau Gofal a Chymorth (Methiant Busnes) (Cymru) 2015

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn