Skip to main content

Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021 yn diwygio Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 fel bod gan bobl sy’n rhentu cartref yng Nghymru o dan gontract meddiannaeth safonol sicrwydd deiliadaeth am o leiaf 12 mis. Ymysg pethau eraill, mae’n:

  • cynyddu’r cyfnod rhybudd isaf y mae’n rhaid i landlord ei roi i ddod â contract meddiannaeth safonol i ben o dan yr hyn a elwir yn “droi allan heb fai” o 2 fis i 6 mis
  • gosod cyfyngiadau ar roi rhybuddion penodol pan fo gofynion statudol penodol wedi eu torri 
  • cyfyngu ar yr amgylchiadau y gall y landlord amrywio contract safonol cyfnodol 
  • torri’r cysylltiad rhwng rhoi rhybudd i amrywio’r contract a rhoi rhybudd yn ceisio meddiannaeth. 

Mae’r Ddeddf hefyd yn diwygio Deddf 2019 fel bod talu tâl gwasanaeth, a thalu am ddatganiad ysgrifenedig newydd o gontract meddiannaeth, mewn rhai amgylchiadau, yn daliadau a ganiateir at ddibenion Deddf 2019. 

Mae’r Nodiadau Esboniadol i’r Ddeddf yn rhoi sylwadau manwl ar y darpariaethau amrywiol. 

Dod i rym:

Daeth adrannau 15, 17, 19 a 20 i rym ar 8 Ebrill 2021, sef y diwrnod ar ôl i’r Ddeddf dderbyn y Cydsyniad Brenhinol, yn unol ag adran 19(1). Mae adrannau 19(2) a (3) o’r Ddeddf yn darparu bod gweddill y darpariaethau yn dod i rym pan fydd Gweinidogion Cymru yn gwneud un neu ragor o orchmynion. Mae’r gorchymyn a ganlyn wedi ei wneud:

Gorchymyn Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021 (Cychwyn) 2022

Is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan y Ddeddf:

EnwRhifDyddiad gwneudDyddiad dod i rymDogfennau ategol
Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 9A) 20222022 Rhif 143 (Cy. 46)16 Chwefror 20221 Rhagfyr 2022Memorandwm Esboniadol
Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Pennu Rhent) (Contractau wedi eu Trosi) (Cymru) 20222022 Rhif 781 (Cy. 170)15 Gorffennaf 20221 Rhagfyr 2022Memorandwm Esboniadol
Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Tenantiaethau Cymdeithas Dai: Darpariaethau Sylfaenol) 20222022 Rhif 799 (Cy. 176) 13 Gorffennaf 20221 Rhagfyr 2022Memorandwm Esboniadol
Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol) 20222022 Rhif 1258 (Cy. 256)30 Tachwedd 202230 Tachwedd 2022Memorandwm Esboniadol

Ystyriaeth y Senedd o’r ddeddfwriaeth: 

Cyflwynwyd y Bil gan Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (ar y pryd) ar 10 Chwefror 2020, ac fe’i pasiwyd gan Senedd Cymru ar 23 Chwefror 2021.

Mae rhagor o wybodaeth am y Bil ar gael ar wefan y Senedd, gan gynnwys cofnod o hynt y Bil drwy’r Senedd a’r Memorandwm Esboniadol a luniwyd gan Lywodraeth Cymru (wrth gyflwyno’r Bil). 

Cafodd y Ddeddf y Cydsyniad Brenhinol ar 7 Ebrill 2021. 

Cyhoeddwyd gyntaf
Diweddarwyd diwethaf
15 Awst 2023