Skip to main content

Mesur Addysg (Cymru) 2011

Mae Mesur Addysg (Cymru) 2011 (‘y Mesur’) yn rhoi cyfres o bwerau a dyletswyddau ar waith i wneud cydweithio’n gyffredin yn y system addysg er mwyn gwella llywodraethiant ysgolion a symleiddio’r ffordd y caiff lleoedd ysgol eu cynllunio yng Nghymru. 

Mae'r Mesur yn:

  • ysgogi cydweithio rhwng awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir a Sefydliadau Addysg Bellach;
  • rhoi pŵer i awdurdodau lleol sefydlu ffederasiwn o ysgolion;
  • hyfforddi llywodraethwyr ysgol a gwella clercio cyrff llywodraethu; ac
  • atal ysgolion rhag newid categori yn y dyfodol er mwyn dod yn ysgolion sefydledig ac atal ysgolion sefydledig newydd rhag cael eu hadeiladu.

Mae’r Nodiadau Esboniadol i’r Mesur yn rhoi sylwebaeth fanwl ar y gwahanol ddarpariaethau.

Dod i rym

Daeth adrannau 26 i 34 i rym ar ddiwedd y cyfnod o ddau fis yn dilyn y Gymeradwyaeth Frenhinol yn unol ag adran 33 (mewn geiriau eraill ar 10 Gorffennaf 2011).

Daw gweddill y darpariaethau i rym yn unol â darpariaeth a wneir gan Weinidogion Cymru drwy orchymyn. Mae’r Gorchmynion canlynol wedi eu gwneud:

Is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan y Mesur

TeitlRhifDyddiad gwneudDyddiad dod i rymDogfennau ategol
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 20212021 Rhif 367 (Cy. 112)19 Mawrth 202114 Ebrill 2021Memorandwm Esboniadol
Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 20182018 Rhif 766 (Cy. 153)26 Mehefin 201831 Gorffennaf 2018Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 20162016 Rhif 137 (Cy. 66)3 Chwefror 20161 Mawrth 2016Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 20142014 Rhif 2225 (Cy. 214)20 Awst 201419 Medi 2014Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Gorchymyn Addysg (Ysgolion Bach) (Cymru) 20142014 Rhif 1133 (Cy. 112)29 Ebrill 201422 Mai 2014Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 20142014 Rhif 1132 (Cy. 111)29 Ebrill 201422 Mai 2014Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 20142014 Rhif 1609 (Cy. 165)18 Mehefin 201416 Gorffennaf 2014Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Clerc i Gorff Llywodraethu) (Cymru) 20132013 Rhif 2127 (Cy. 208)23 Awst 201320 Medi 2013Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) 20132013 Rhif 2124 (Cy. 207)23 Awst 201320 Medi 2013Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Rheoliadau Cydlafurio Rhwng Cyrff Addysg (Cymru) 20122012 Rhif 2655 9Cy. 287)22 Hydref 201216 Tachwedd 2012Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Ystyriaeth y Senedd o’r ddeddfwriaeth

Cyflwynwyd y Mesur ar 6 Rhagfyr 2010 gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes ar y pryd. Pasiwyd y Mesur gan Senedd Cymru (a elwid bryd hynny yn Gynulliad Cenedlaethol Cymru) ar 29 Mawrth 2011. 

Mae mwy o wybodaeth am y Mesur ar gael ar wefan y Senedd gan gynnwys cofnod o hynt y Mesur drwy’r Senedd a’r Memorandwm Esboniadol a luniwyd gan Lywodraeth Cymru (i adlewyrchu’r Mesur fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2). 

Cafodd y Mesur y Gymeradwyaeth Frenhinol ar 10 Mai 2011.

 

Cyhoeddwyd gyntaf
Diweddarwyd diwethaf
09 Mai 2024