Skip to main content

Tai

Mae cyfraith tai yn cwmpasu amryw o bynciau, gan gynnwys y canlynol: 

  • Gwahanol fathau o feddiannaeth eiddo (gan gynnwys rhydd-ddaliad, lesddaliad hir ac amryw o denantiaethau preswyl); 
  • Y sector rhentu preifat; 
  • Tai cymdeithasol; 
  • Atgyweiriadau a chynnal a chadw; 
  • Anghydfodau; 
  • Achosion o droi allan a digartrefedd; 
  • Tai symudol preswyl

Yng Nghymru, cyfrifoldeb Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru yw cyfraith tai. 

Mae Gweinidogion Cymru yn rheoleiddio'r sector tai cymdeithasol yng Nghymru, p'un a yw'r tai hynny'n cael eu darparu gan awdurdodau lleol neu landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (fel cymdeithasau tai). Ymhlith pethau eraill, Gweinidogion Cymru sy'n gyfrifol am benderfynu pwy sy'n gymwys i gael tai cymdeithasol a'r safonau ansawdd y mae'n rhaid i dai cymdeithasol eu bodloni.

Mae Senedd Cymru wedi deddfu i foderneiddio cyfraith tai yng Nghymru, gyda'r deddfau canlynol wedi cael eu pasio: 

Deddfwriaeth tai allweddol
Rhestr o ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-deddfwriaeth allweddol
Cyhoeddwyd gyntaf
Diweddarwyd diwethaf
01 Rhagfyr 2021